اشعار قیصر امین پور اشعار قیصر امین پور را درین وبلاگ می خوانید ونام کتابهای او عبارتنداز:به قول پرستو؛دستور زبان عشق؛ آینه های ناگهان؛گزینه ی اشعار؛گلها همه آفتابگردانندو.... http://daryavash.mihanblog.com 2020-02-25T04:30:47+01:00 text/html 2011-06-03T06:20:29+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی پیشواز http://daryavash.mihanblog.com/post/79 <P><FONT size=4>چه اسفندها....آه</FONT></P> <P><FONT size=4>چه اسفندها دود کردیم</FONT></P> <P><FONT size=4>برای تو ای روز اردیبهشتی</FONT></P> <P><FONT size=4>که گفتند این روزها می رسی</FONT></P> <P><FONT size=4>از راه</FONT></P> text/html 2011-06-03T06:16:03+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی هنوز http://daryavash.mihanblog.com/post/78 <P><FONT size=4>هنوز ادامه دارد</FONT></P> <P><FONT size=4>هنوز هم که هنوز است</FONT></P> <P><FONT size=4>درد؛دامنه دارد</FONT></P> <P><FONT size=4>شروع شاخه ی ادراک</FONT></P> <P><FONT size=4>طنین نام نخستین</FONT></P> <P><FONT size=4>تکان شانه ی خاک</FONT></P> <P><FONT size=4>و طعم میوه ی ممنوع</FONT></P> <P><FONT size=4>که تا تنفس سنگ</FONT></P> <P><FONT size=4>ادامه خواهد داشت</FONT></P> <P><FONT size=4>ودرد</FONT></P> <P><FONT size=4>هنوز دامنه دارد</FONT></P> text/html 2010-05-20T06:16:37+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی لحظه های کاغذی http://daryavash.mihanblog.com/post/76 <P><FONT size=4>خسته ام از آرزوها؛آرزوهای شعاری</FONT></P> <P><FONT size=4>شوق پرواز مجازی؛بالهای استعاری</FONT></P> <P><FONT size=4>لحظه های کاغذی را؛روز وشب تکرارکردن</FONT></P> <P><FONT size=4>خاطرات بایگانی ؛زندگی های اداری</FONT></P> <P><FONT size=4>آفتاب زرد وغمگین؛پله های رو به پایین</FONT></P> <P><FONT size=4>سقفهای سرد و سنگین؛آسمانهای اجاری</FONT></P> <P><FONT size=4>با نگاهی سرشکسته؛چشمهایی پینه بسته</FONT></P> <P><FONT size=4>خسته از درهای بسته؛خسته از چشم انتظاری</FONT></P> <P><FONT size=4>صندلیهای خمیده؛میزهای صف کشیده</FONT></P> <P><FONT size=4>خنده های لب پریده؛گریه های اختیاری</FONT></P> <P><FONT size=4>عصر جدولهای خالی؛پارکهای این حوالی</FONT></P> <P><FONT size=4>پرسه های بی خیالی؛نیمکتهای خماری</FONT></P> <P><FONT size=4>رونوشت روزها را؛روی هم سنجاق کردم</FONT></P> <P><FONT size=4>شنبه های بی پناهی؛جمعه های بی قراری</FONT></P> <P><FONT size=4>عاقبت پرونده ام را؛با غبار آرزوها</FONT></P> <P><FONT size=4>خاک خواهد بست روزی؛باد خواهد برد باری</FONT></P> <P><FONT size=4>روی میز خالی من؛صفحه ی باز حوادث</FONT></P> <P><FONT size=4>در ستون تسلیتها؛نامی از ما یادگاری</FONT></P> text/html 2010-05-20T06:10:06+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی یادداشتهای گم شده http://daryavash.mihanblog.com/post/75 <P><FONT size=4>پس کجاست؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چندبار</FONT></P> <P><FONT size=4>خرت و پرت های کیف بادکرده را</FONT></P> <P><FONT size=4>زیروروکنم</FONT></P> <P><FONT size=4>پوشه ی مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسرکار</FONT></P> <P><FONT size=4>کارتهای اعتباری</FONT></P> <P><FONT size=4>کارتهای دعوت عروسی و عزا</FONT></P> <P><FONT size=4>قبضهای آب و برق و غیره و کذا</FONT></P> <P><FONT size=4>برگه ی حقوق وبیمه وجریمه و مساعده</FONT></P> <P><FONT size=4>رونوشت بخشنامه های طبق قاعده</FONT></P> <P><FONT size=4>نامه های رسمی و تعارفی</FONT></P> <P><FONT size=4>نامه های مستقیم و محرمانه ی معرفی</FONT></P> <P><FONT size=4>برگه ی رسید قسطهای وام</FONT></P> <P><FONT size=4>قسطهای تا همیشه ناتمام</FONT></P> <P><FONT size=4>پس کجاست؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چندبار</FONT></P> <P><FONT size=4>جیبهای پاره و پوره را</FONT></P> <P><FONT size=4>پشت و رو کنم</FONT></P> <P><FONT size=4>چند تا بلیت تا شده</FONT></P> <P><FONT size=4>چند اسکناس کهنه و مچاله</FONT></P> <P><FONT size=4>چند سکه ی سیاه</FONT></P> <P><FONT size=4>صورت خرید خواروبار</FONT></P> <P><FONT size=4>صورت خرید جنس های خانگی</FONT></P> <P><FONT size=4>پس کجاست؟</FONT></P> <P><FONT size=4>یادداشتهای درد جاودانگی؟</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2010-05-20T06:06:10+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی حرف آخر http://daryavash.mihanblog.com/post/74 <P><FONT size=4>هزار خواهش و آیا</FONT></P> <P><FONT size=4>هزار پرسش و اما</FONT></P> <P><FONT size=4>هزار چون و هزاران چرای بی زیرا</FONT></P> <P><FONT size=4>هزار بود و نبود</FONT></P> <P><FONT size=4>هزار شاید وباید</FONT></P> <P><FONT size=4>هزار باد و مباد</FONT></P> <P><FONT size=4>هزار کارنکرده</FONT></P> <P><FONT size=4>هزارکاش و اگر</FONT></P> <P><FONT size=4>هزاربارنبرده</FONT></P> <P><FONT size=4>هزاربوک و مگر</FONT></P> <P><FONT size=4>هزاربارهمیشه</FONT></P> <P><FONT size=4>هزاربارهنوز</FONT></P> <P><FONT size=4>مگر تو ای همه هرگز</FONT></P> <P><FONT size=4>مگر تو ای همه هیچ</FONT></P> <P><FONT size=4>مگر تو نقطه ی پایان</FONT></P> <P><FONT size=4>براین هزار خط ناتمام بگذاری</FONT></P> <P><FONT size=4>مگر تو ای دم آخر</FONT></P> <P><FONT size=4>در این میانه تو</FONT></P> <P><FONT size=4>سنگ تمام بگذاری</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-12-11T20:07:22+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی کودکی ها http://daryavash.mihanblog.com/post/72 <P><FONT size=4>کودکی هایم اتاقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>قصه ای دور اجاقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>شب که میشد نقشها جان میگرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>روی سقف ما که طاقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>میشدم پروانه خوابم می پرید</FONT></P> <P><FONT size=4>خوابهایم اتفاقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>زندگی دستی پر از پوجی نبود</FONT></P> <P><FONT size=4>باری ما جفت و طاقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>قهر میکردم به شوق آشتی</FONT></P> <P><FONT size=4>عشقهایم اشتیاقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>ساده بودن عادتی مشکل نبود</FONT></P> <P><FONT size=4>سختی نان بود و باقی ساده بود</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T20:02:59+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی حرفی از نام تو http://daryavash.mihanblog.com/post/71 <P><FONT size=4>ناگهان دیدم سرم آتش گرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>سوختم</FONT></P> <P><FONT size=4>خاکسترم آتش گرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>چشم واکردم</FONT></P> <P><FONT size=4>سکوتم آب شد</FONT></P> <P><FONT size=4>چشم بستم </FONT></P> <P><FONT size=4>بسترم&nbsp;آتش گرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>در زدم </FONT></P> <P><FONT size=4>کسی این قفس را وا نکرد</FONT></P> <P><FONT size=4>پر زدم</FONT></P> <P><FONT size=4>بال و پرم آتش گرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>از سرم خواب زمستانی پرید</FONT></P> <P><FONT size=4>آب در چشم ترم آتش گرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>حرفی از نام تو آمد بر زبان</FONT></P> <P><FONT size=4>دستهایم</FONT></P> <P><FONT size=4>دفترم آتش گرفت</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T19:55:56+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی خسته ام از این کویر http://daryavash.mihanblog.com/post/70 <P><FONT size=4>خسته ام از این کویر </FONT></P> <P><FONT size=4>این کویر کور و پیر</FONT></P> <P><FONT size=4>این هبوط بی دلیل</FONT></P> <P><FONT size=4>این سقوط ناگزیر</FONT></P> <P><FONT size=4>آسمان بی هدف</FONT></P> <P><FONT size=4>بادهای بی طرف</FONT></P> <P><FONT size=4>ابرهای سر به راه</FONT></P> <P><FONT size=4>بیدهای سر به زیر</FONT></P> <P><FONT size=4>ای نظاره ی شگفت</FONT></P> <P><FONT size=4>ای نگاه ناگهان</FONT></P> <P><FONT size=4>ای هماره در نظر</FONT></P> <P><FONT size=4>ای هنوز بی نظیر</FONT></P> <P><FONT size=4>آیه آیه ات صریح</FONT></P> <P><FONT size=4>سوره سوره ات فصیح</FONT></P> <P><FONT size=4>مثل خطی از هبوط</FONT></P> <P><FONT size=4>مثل سطری از کویر</FONT></P> <P><FONT size=4>مثل شعر ناگهان</FONT></P> <P><FONT size=4>مثل گریه بی امان</FONT></P> <P><FONT size=4>مثل لحظه های وحی</FONT></P> <P><FONT size=4>اجتناب ناپذیر</FONT></P> <P><FONT size=4>ای مسافر غریب</FONT></P> <P><FONT size=4>در دیار خویشتن</FONT></P> <P><FONT size=4>با تو آشنا شدم</FONT></P> <P><FONT size=4>با تو در همین مسیر</FONT></P> <P><FONT size=4>از کویر سوت و کور</FONT></P> <P><FONT size=4>تا مرا صدا زدی</FONT></P> <P><FONT size=4>دیدمت ولی چه دور</FONT></P> <P><FONT size=4>دیدمت ولی چه دیر</FONT></P> <P><FONT size=4>این تویی در آنطرف</FONT></P> <P><FONT size=4>پشت میله ها رها</FONT></P> <P><FONT size=4>این منم در این طرف</FONT></P> <P><FONT size=4>پشت میله ها اسیر</FONT></P> <P><FONT size=4>دست خسته ی مرا</FONT></P> <P><FONT size=4>مثل کودکی بگیر</FONT></P> <P><FONT size=4>با خودت مرا ببر</FONT></P> <P><FONT size=4>خسته ام از این کویر!</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T19:54:28+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی جنگل خاطره http://daryavash.mihanblog.com/post/69 <P><FONT size=4>در سایه ی این سقف ترک خورده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>بی حوصله و خسته و افسرده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>خاموش چو فانوس که در خویش خمیده است</FONT></P> <P><FONT size=4>پیچیده به خود با تن تا خورده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>یک بار به پرواز پری باز نکردیم</FONT></P> <P><FONT size=4>سر زیر پر خویش فرو برده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>بر سنگ مزار دل خود مرثیه خواندیم</FONT></P> <P><FONT size=4>یک عمر به بالین دل مرده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>بر گرده ی ما خاطره ی خنجر یاران</FONT></P> <P><FONT size=4>با جنگلی از خاطره بر گرده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>آیینه هم از دیده ی تردید مرا دید</FONT></P> <P><FONT size=4>با سایه ی خود نیز دل آزرده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>برخاست صدا از درو دیوار ولی ما</FONT></P> <P><FONT size=4>با این همه فریاد فرو خورده نشستیم</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T19:40:41+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی آبروی آب http://daryavash.mihanblog.com/post/68 <P><FONT size=4>ما را به حال خود بگذارید و بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>از خیل رفتگان بشمارید و بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>اکنون که پا به روی دل ما گذاشتید</FONT></P> <P><FONT size=4>پس دست بر دلم مگذارید و بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>تا داغ ما کویر دلان تازه تر شود</FONT></P> <P><FONT size=4>چون ابری از سراب ببارید و بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>پنهان در آستین شما برق خنجر است</FONT></P> <P><FONT size=4>دستی از آستین به درآریدو بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>ما دل به دست هرچه که بادا سپرده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>ما را به دست دل بسپارید و بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>با آبروی آب چه باک از غبار باد</FONT></P> <P><FONT size=4>نانپاره ای مگر به کف آرید و بگذرید</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-12-11T19:35:24+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی اگر دل دلیل است http://daryavash.mihanblog.com/post/67 <P><FONT size=4>سراپا اگر زرد و پژمرده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>ولی دل به پاییز نسپرده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>چو گلدان خالی لب پنجره</FONT></P> <P><FONT size=4>پر از خاطرات ترک خورده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>اگر داغ دل بود ما دیده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>اگر خون دل بود ما خورده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>اگر دل دلیل است آورده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>اگر داغ شرط است ما برده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>اگر دشنه ی دشمنان گردنیم!</FONT></P> <P><FONT size=4>اگر خنجر دوستان گرده ایم!</FONT></P> <P><FONT size=4>دلی سربلند و سری سر به زیر</FONT></P> <P><FONT size=4>ازاین دست عمری به سر برده ایم</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T19:29:44+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی اگر عشق نبود http://daryavash.mihanblog.com/post/66 <P><FONT size=4>از غم خبری نبود اگر عشق نبود</FONT></P> <P><FONT size=4>دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود؟</FONT></P> <P><FONT size=4>بی رنگتر از نقطه ی موهومی بود</FONT></P> <P><FONT size=4>این دایره ی کبود اگر عشق نبود</FONT></P> <P><FONT size=4>از آینه ها غبار خاموشی را</FONT></P> <P><FONT size=4>عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود؟</FONT></P> <P><FONT size=4>در سینه ی هر سنگ دلی در تپش است</FONT></P> <P><FONT size=4>از این همه دل چه سود اگر عشق نبود؟</FONT></P> <P><FONT size=4>بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود؟</FONT></P> <P><FONT size=4>دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود</FONT></P> <P><FONT size=4>از دست تو در این همه سرگردانی</FONT></P> <P><FONT size=4>تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-12-11T19:25:08+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی آرزوی عاشقان http://daryavash.mihanblog.com/post/65 <P><FONT size=4>یک نفس با دوست بودن همنفس</FONT></P> <P><FONT size=4>آرزوی عاشقان این است و بس</FONT></P> <P><FONT size=4>واحه های دور دست دل کجاست؟</FONT></P> <P><FONT size=4>تا بیاسایم در خود یک نفس؟</FONT></P> <P><FONT size=4>واحه هایی گم که آن جا کس نیافت</FONT></P> <P><FONT size=4>ردپایی از نگاه هیچ کس</FONT></P> <P><FONT size=4>خسته ام از دست دلهایی چنین</FONT></P> <P><FONT size=4>پیش پا افتاده تر از خاروخس</FONT></P> <P><FONT size=4>ارتفاع بالها:سطح هوا</FONT></P> <P><FONT size=4>فرصت پروازها:سقف قفس</FONT></P> <P><FONT size=4>خسته از دل</FONT></P> <P><FONT size=4>خسته از این دست دل</FONT></P> <P><FONT size=4>ای خوشا دل های دور از دسترس!</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T19:19:01+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی مهمانی http://daryavash.mihanblog.com/post/64 <P><FONT size=4>طلوع می کند آن آفتاب پنهانی</FONT></P> <P><FONT size=4>ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی</FONT></P> <P><FONT size=4>دوباره پلک دلم می پرد </FONT></P> <P><FONT size=4>نشانه ی چیست؟</FONT></P> <P><FONT size=4>شنیده ام که می آید کسی به مهمانی</FONT></P> <P><FONT size=4>کسی که سبزتر است از هزار بار بهار</FONT></P> <P><FONT size=4>کسی</FONT></P> <P><FONT size=4>شگفت کسی</FONT></P> <P><FONT size=4>آن چنانکه میدانی</FONT></P> <P><FONT size=4>کسی که نقطه ی آغاز هرچه پرواز است</FONT></P> <P><FONT size=4>تویی که در سفر عشق خط پایانی</FONT></P> <P><FONT size=4>تویی بهانه ی آن ابرها که می گریند</FONT></P> <P><FONT size=4>بیا که صاف شود این هوای بارانی</FONT></P> <P><FONT size=4>تو از حوالی اقلیم هرکجا آباد</FONT></P> <P><FONT size=4>بیا که می رود این شهر رو به ویرانی</FONT></P> <P><FONT size=4>کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق</FONT></P> <P><FONT size=4>بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> text/html 2009-12-11T11:37:10+01:00 daryavash.mihanblog.com فهیمه خراسانی کشف قفس http://daryavash.mihanblog.com/post/63 <P><FONT size=4>چرا مردم قفس را آفریدند؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا پروانه را از شاخه چیدند؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا پرواز ها را پر شکستند؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا آوازها را سر بریدند؟</FONT></P> <P><FONT size=4>پس از کشف قفس پرواز پژمرد</FONT></P> <P><FONT size=4>سرودن بر لب بلبل گره خورد</FONT></P> <P><FONT size=4>کلاف لاله سر در گم فرو ماند</FONT></P> <P><FONT size=4>شکفتن در گلوی گل گره خورد</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا نیلوفر آواز بلبل</FONT></P> <P><FONT size=4>به پای میله های سرد پیچید؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا آواز غمگین قناری</FONT></P> <P><FONT size=4>درون سینه اش از درد پیچید؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چه شد آن آرزوهای بهاری؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا در پشت میله خط خطی شد</FONT></P> <P><FONT size=4>صدای صاف آواز قناری؟</FONT></P> <P><FONT size=4>چرا لای کتابی خشک کردند</FONT></P> <P><FONT size=4>برای یادگاری پیچکی را؟</FONT></P> <P><FONT size=4>به دفترهای خود سنجاقکی کردند</FONT></P> <P><FONT size=4>پرپروانه و سنجاقکی را؟</FONT></P> <P><FONT size=4>خدا پر داد تا پرواز باشد</FONT></P> <P><FONT size=4>گلویی داد تا آواز باشد</FONT></P> <P><FONT size=4>خدا می خواست باغ آسمانها</FONT></P> <P><FONT size=4>به روی ما همیشه باز باشد</FONT></P> <P><FONT size=4>خدا بال و پر و پرواز شان داد</FONT></P> <P><FONT size=4>ولی مردم درون خود خزیدند</FONT></P> <P><FONT size=4>خدا هفت آسمان باز را ساخت</FONT></P> <P><FONT size=4>ولی مردم قفس را آفریدند</FONT></P> <P><FONT size=4>قیصر امین پور</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P>